Stelios KaramanolisElias KafourosToula Ploumi
WorksVideo

Elegant Tank 5, 2009, 5'48''WorksInstallation PhotosVideo

58 Days Later, 2003